Skip to main content

Målningsanvisning för Uula Bio linoljefärg
– Tips och råd för grundarbete och målning

Målningsanvisning för Uula Bio linoljefärg. Uula Bio linoljefärg lämpar sig för obehandlade ytor och ytor som tidigare har målats med färger som innehåller olika slags olje-, alkyd- eller plastbindemedel. Färgen lämpar sig även för industriellt grundmålade träytor samt för målning av tidigare målade rappade ytor och putsytor.

Målningsanvisning för Uula Bio linoljefärg

Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Kontrollera nyansen innan du börjar måla med ett färgprov på en brädbit eller motsvarande. Måla Uula Bio linoljefärg med en överstrykning efter primer. En överstrykning kräver målning med rikligt med färg. För att få en så vacker och jämn yta som möjligt, måla noggrant utan efteråt gjorda förbättringar.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr, (virkets luftfuktighet under 15 %, luftens relativa fuktighet under 80 %) och temperaturen minst +10°C. Beroende på förhållandena är ytan beröringstorr efter 1–3 dygn. Överstrykning tidigast efter 3 dygn. (+ 20°C och relativ luftfuktighet < 80 %). För att färgen ska torka krävs ljus och värme. Måla inte i regn, direkt solljus eller på en yta som har värmts upp av solen. Vi rekommendera att du använder pensel. När du använder högtrycksspruta ska du applicera färgen även med pensel för att den ska fördelas jämnt. Vid sprutmålning ska färgen spädas ut cirka 10 % med Uula Förtunning för oljefärg.

Förbehandling &grundmålning & täckmålning

Förbehandling: Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt och en möglig yta med Uula Mögeltvätt. Avlägsna lös eller flagnande färg med en skrapa eller genom att slipa. Avlägsna gammal färg så bra som möjligt. Gamla tjocka färglager kan avlägsnas med effektiva Uula Färgborttagningsmedel. Slipa grånad/sträv träyta. Om det är frågan om en ny hyvlad yta ska du slipa ytan sträv för att säkerställa att färgen fäster eller låta ytan åldras 1–2 år före målning. Innan målningen rekommenderar vi att ytan rengörs med Uula Mögeltvätt, enligt anvisningarna.

Grundmålning

Tidigare målade träytor: Fläckgrundmåla trärena ytor med Uula Bio linoljefärg förtunnad 20-25% med Uula Förtunning för oljefärg eller Uula Terpentin av barrträd.
Omålade träytor: Grundmåla med Uula Bio linoljefärg förtunnad 20-25% med Uula Förtunning för oljefärg eller Uula Terpentin av barrträd.
Metallytor: Behandla metalldelar med rostskyddsfärg.
Nya, industriellt grundmålade träytor: Träytorna behöver inte grundmålas.

Täckmålning: Måla Uula Bio linoljefärg med en överstrykning efter primer. En överstrykning kräver målning med rikligt med färg. Ytan som ska målas blir jämn och vacker när du målar omsorgsfullt utan fläckmålning i efterhand. Om du vill späda ut färgen vid en överstrykning får spädningens andel utgöra högst 10 %.

Vid målning med två överstrykningar (till exempel första gången på lösa brädor) är spädningen 20–40 % första gången. Vi rekommenderar två överstrykningar om objektet utsätts för särskilt hårda klimatpåfrestningar. För spädning rekommenderar vi Uula Förtunning för oljefärg.

Mer information

Åtgång: Sågade brädor cirka 5 m2/l. Finsågad eller gammal färgyta cirka 7 m2/l.

Förtunning: Uula Förtunning för oljefärg.

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med Uula Universalförtunning eller lackbensin och slutligen med tvål och vatten.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Observera: Kassera oljiga trassel, trasor m.m. genom att bränna dem eller lägga dem i vatten innan de kastas för att undvika att linoljan självantänder.

Se till att de målade utomhusytorna hålls rena. Det är bra att regelbundet rengöra och skydda träytan för ökat välmående och för färgytans hållbarhet.