Skip to main content

Målningsanvisningar för Uula Utomhusgrundfärg
– Tips och råd för grundarbete och målning

Målningsanvisningar för Uula Utomhusgrundfärg. Uula Utomhusgrundfärg är en vattenspädbar oljegrundfärg för utomhusbruk som torkar snabbt, andas och gör att färg fäster bättre. Uula Grundfärg lämpar sig för förbehandling av trärena trä- och stockytor före täckmålning samt som fläckgrundfärg för underhåll av tidigare målade ytor. Vi rekommenderar produkten som grundfärg för Uula Linoljefärg och Uula Petroleumoljefärg. Utomhusgrundfärg lämpar sig inte för användning under Uula Slamfärg eller laserade utomhusfärger.

Målningsanvisningar för Uula Utomhusgrundfärg

Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Kontrollera nyansen innan du börjar måla med ett färgprov på en brädbit eller motsvarande.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr, (virkets fuktighet under 15 %, luftens relativa fuktighet under 80 %) och temperaturen minst +5°C. Färgen är beröringstorr efter cirka en halvtimme. Kan överstrykas efter cirka 6 timmar (+20°C och relativ luftfuktighet < 80 %). Måla inte i regn, direkt solljus eller på en yta som har värmts upp av solen. Vi rekommendera att du använder pensel. När du använder högtrycksspruta ska sprutmunstycket vara 0,5 mm och spädningen vid behov 0–10%.

Förbehandlingar & grundmålning & täckmålning

Omålad yta: Rengör ytan som ska målas från eventuellt damm, smuts, mögel mm. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt och en möglig yta med Uula Mögeltvätt. Om det är frågan om en mycket slät ny hyvlad yta ska du slipa den sträv för att säkerställa att färgen fäster. Avlägsna eventuella avrinningar av kåda före målningen. När du målar lösa brädor vågrätt kan du späda färgen max. 15 % med vatten. Måla med Uula utomhusgrundfärg. Låt torka i minst 6 timmar före överstrykning.

Tidigare målad yta: Avlägsna damm från ytan som ska målas. Avlägsna lös eller flagnande färg med en skrapa eller genom att slipa. Avlägsna gammal färg så bra som möjligt. Gamla, tjocka färglager kan avlägsnas med effektiva Uula Färgborttagningsmedel. Slipa grånad/sträv träyta. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt och en möglig yta med Uula Mögeltvätt. Fläckgrundmåla trärena ytor med Uula Utomhusgrundfärg. Behandla övriga ytor med Uula Antimögelmedel minst ett dygn före täckmålning.

Täckmålning: Enligt anvisningarna för vald färgtyp.

Mer information

Åtgång: Hyvlad yta 8–12 m2/l, sågad yta 6–8 m2/l.

Förtunning: Vatten

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten direkt efter användning.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Produkten får inte frysa. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Se till att de målade utomhusytorna hålls rena. Det är bra att regelbundet rengöra och skydda träytan för ökat välmående och för färgytans hållbarhet.